Privacy reglement

Dit is het privacyreglement van THC Hurley, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40532024. Dit reglement omschrijft welke persoonsgegevens, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens, worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1. THC Hurley verwerkt persoonsgegevens van u indien u:

(a). lid wordt van THC Hurley;
(b). betaalde werkzaamheden verricht of een vrijwilligersvergoeding ontvangt;
(c). functionaris bent van de vereniging;
(d). de vereniging sponsort;
(e). andere vrijwillige functies binnen de vereniging uitoefent, zoals trainer, coach, teambegeleider, scheidsrechter of commissielid, of als u een ander actief, niet-spelend lid bent.

1.2. Onder leden moet in dit privacyreglement alle categorie├źn als bedoeld in art. 1.1 worden verstaan.

1.3. THC Hurley verwerkt op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

(a). naam;
(b). adres;
(c). emailadres;
(d). telefoonnummer;
(e). geboortedatum;
(f). geslacht;
(g). bankrekeningnummer;
(h). sportprestaties;
(i). profielfoto (optioneel);
(j). VOG-verklaring (optioneel)

1.4. Deze gegevens zijn nodig om:

(a). een arbeids-, vrijwilligers-, sponsor- of zzp-overeenkomst te effectueren;
(b). het lidmaatschap te effectueren;
(c). nieuwsbrieven te verzenden;
(d). contact met u op te nemen of te onderhouden

2. Informatie, wijziging en bezwaar

2.1. U kunt contact opnemen via [email protected] voor:

(a). meer informatie over vragen naar aanleiding van dit privacyreglement;
(b). inzage in de persoonsgegevens die met betrekking tot u bewaard worden;
(c). correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(d). bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door THC Hurley

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1. THC Hurley zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in dit privacyreglement genoemde doeleinden en daarbij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.


4. Derden

4.1. Binnen de vereniging is het voor alle leden mogelijk beperkte persoonsgegevens te bekijken. Dit betreft alleen naam en indeling van teams, en eventueel een profielfoto als het lid deze heeft toegevoegd aan zijn of haar profiel.
4.2. THC Hurley heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met LISA en Sponsorvisie.
4.3. THC Hurley zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
4.4. Wij kunnen beeldmateriaal van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of bij verenigingen waar onze teams op bezoek zijn, publiceren op onze website, club-app en social media kanalen, tenzij u daar uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar tegen aantekent.

5. Melding Autoriteit Persoonsgegevens

5.1. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

6. Melding aan betrokkene

6.1. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

7. Wijzigingen privacyreglement

7.1. Het kan voorkomen dat het in dit privacyreglement opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacyreglement regelmatig te bekijken.

8. Bewaartermijn gegevens

8.1. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.
8.2. Van oud-leden worden in principe NAW-gegevens bewaard in verband met eventueel toekomstig beroep op het voorbije lidmaatschap voor voorrang bij de toegang tot de vereniging als lid voor uzelf of uw familieleden. Mocht u niet willen dat uw gegevens bewaard blijven als u geen lid meer bent, dan kunt u contact opnemen als bedoeld in artikel 2. Dan vervalt ook de mogelijkheid om aanspraak te maken op uw lidmaatschap in het verleden.
8.3. NAW-gegevens van kandidaat-leden worden maximaal twee jaar bewaard.